شماره‌ی ثبت395/2
نام سندحسابداري صنعتي برنامه ريزي و كنترل- ج.2
مؤلفمركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرموسسه حسابرسي سازمان صنايه ملي و سازمان برنامه
سال انتشار1363
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد8
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت