شماره‌ی ثبت42/2
نام سنداصول وضوابط حسابداري وحسابرسي- ج.2
مؤلفكميته فني سازمان حسابرسي
مترجم
موضوع اصلیحسابرسي
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت