شماره‌ی ثبت390
نام سندحسابداري صنعتي 2
مؤلففاطمه صراف
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرتدبير
سال انتشار1382.1
وضعیت ظاهری
شابک964-6504-95-7
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق9ص42
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت24000