شماره‌ی ثبت386
نام سندحسابداري صنعتي و كاربرد آن در مديريت جلد اول جلد دوم
مؤلفحسن سجادي نژاد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرپيشبرد
سال انتشار1370
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت