شماره‌ی ثبت717/28
نام سندتحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.28
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشر انجمن حسابداري ايران
سال انتشار92
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد89
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت