شماره‌ی ثبت87
نام سندمباني مديريت سوانع با مصدومين انبوه
مؤلفدكتر زاهد ملك محمدي
مترجم
موضوع اصلیروان شناسي
ناشرموسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت