شماره‌ی ثبت85
نام سندپيدايش و شكل گيري تعليم وتربيت نوين در ايران عصر مشروطيت
مؤلفدكتر سعيد خرم رويي
مترجم
موضوع اصلیروان شناسي
ناشردانشگاه بو علي سينا
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت