شماره‌ی ثبت251
نام سندماهي سياه كوچولو
مؤلفصمد بهرنگي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشربهرنگي
سال انتشار1377
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت