شماره‌ی ثبت223
نام سندفراسوي صلح
مؤلفريچارد نيكسون
مترجممحمدرضا رضا پور
موضوع اصلیداستان
ناشرچامه
سال انتشار1377
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت