شماره‌ی ثبت218
نام سندفصل عرياني عشق
مؤلفالهه موذني لطف آباد
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرپيكان
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت