شماره‌ی ثبت211
نام سندنوبت عاشقي
مؤلف
مترجمتكين حمزلو
موضوع اصلیداستان
ناشرروشا
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت