شماره‌ی ثبت28
نام سندخانه ادريسي ها
مؤلفغزاله علي زاده
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرتوس
سال انتشار1377
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت