شماره‌ی ثبت699
نام سندفيزيك مالي
مؤلفجيمز اوئن ودرال
مترجمحسين عبده تبريزي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشر ني
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت