شماره‌ی ثبت698
نام سندپس لرزه (بحران اقتصادي آمريكا و پيامدهاي جهاني ان )
مؤلفدكتر ديويد ويدمر و رابرت ويدمر و سيندي اسپيتزر
مترجمدكتر احمد عظيمي بلوريان و علي حبيبي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشر رسا
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت