شماره‌ی ثبت685
نام سنداستراتژي مالي
مؤلفدكتر سيد محمد اعرابي و دكتر محمد رزمجويي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانستيتو ايز ايران
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت