شماره‌ی ثبت683/2
نام سنداقتصاد ايران- ج.2
مؤلفسيد احمد نخجواني
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارات مركزآموزشو تحقيقات صنعتي ايران
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت