شماره‌ی ثبت676
نام سندسرمايه اجتماعي وتوسعه اقتصادي اسلام
مؤلفدكتر يداله دادگر و دكتر محمد نقي نظر پور و مصطفي منتظري مقدم
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت