شماره‌ی ثبت671
نام سندنظامهاي اقتصادي
مؤلفدكتر حسين نمازي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه شهيد بهشتي
سال انتشار1374
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت