شماره‌ی ثبت654
نام سندمباني تحليل ريسك
مؤلفتريه آون
مترجممحمد عاملي. حميد رضا علي محمدي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرپزوهشكده بيمه
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت