شماره‌ی ثبت648
نام سنداقتصاد سنجي مالي
مؤلفعلي رضايار و محمود علي نژاد
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانشارات ناقوس
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت