شماره‌ی ثبت637
نام سندروشهاي جايگزين انتقال
مؤلفاريك بنكس
مترجممحمد حسن هادي اصل سراي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرپژوهشكده بيمه
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت