شماره‌ی ثبت629
نام سندهنر بانكداري وتامين مالي اسلامي
مؤلفيحيي عبدالرحمن
مترجمدكتر سيد محمدرضا اميري طهراني
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت