شماره‌ی ثبت615/2
نام سندفرايند جامع خصوصي سازي- ج.2
مؤلففرهنگ كاشف بهرامي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه آزاد اسلامي تهران شمال
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت