شماره‌ی ثبت612
نام سندمجموعه مستندات اقتصاد ايران
مؤلفاولين كنفرانس ايران
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مودريت و برنامه ريزي
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت