شماره‌ی ثبت66
نام سنداقتصاد مالي خصوصي سازي
مؤلفويليام ال.مگينسون
مترجممحمد صفار
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرسازمان خصوصي سازي
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت