شماره‌ی ثبت65/1
نام سنداقتصاد سياسي اقتصاد كلان- ج.1
مؤلفالن درازن
مترجمدكتر جعفر خير خواهان
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مودريت و برنامه ريزي
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت