شماره‌ی ثبت61
نام سندمباني اقتصاد خرد
مؤلفمحمد نوفرستي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنورتكس
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت