شماره‌ی ثبت598
نام سندمديريت استراتژيك پيشرفته
مؤلفدكتر رضا رسولي-علي صالحي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت