شماره‌ی ثبت590
نام سندسيستمهاي اطلاعات مديريت نگرش راهبردي
مؤلفدكتر اصغر صرافي زاده
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرانتشارات ترمه
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت