شماره‌ی ثبت582
نام سندمباني مديريت بازاريابي
مؤلففيليپ كاتلر
مترجمعلي پارساييان
موضوع اصلیمديريت
ناشرانتشارات ترمه
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت