شماره‌ی ثبت580
نام سندمباني مديريت استراتژيك و بازار يابي در شركتهاي دارويي
مؤلفدكتر بهزاد نجفي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرنشر اختر
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت