شماره‌ی ثبت571
نام سندمباني كار افريني
مؤلفسيد محمد مقيمي محمد احمد پور دارايابي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرفرانديش
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت