شماره‌ی ثبت569
نام سندسيستم اطلاعاتي مديريت نگرش راهبردي
مؤلفدكتر اصغر صرافي زاده
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرترمه
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت