شماره‌ی ثبت560
نام سندبررسي نقش سازمان هاي غير دولتي در زمينه با فساد و ارائه مدل بومي در كشور جلد يك
مؤلفعلي رضا ديهيم و همكاران
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرزمان نو
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت170000