شماره‌ی ثبت714/11
نام سندتحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.11
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد20
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت