شماره‌ی ثبت710/2
نام سندتحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.2
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد20
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت