شماره‌ی ثبت8419520
نام سندپنج اقليم حضور ( فردوسي، خيام، مولوي، سعدي، حافظ ): بحثي درباره شاعرانگي ايرانيان
مؤلفشايگان‌، داريوش‌، 1397-1313.
مترجم
موضوع اصلیشعر فارسي -- تاريخ و نقد شاعران ايراني -- نقد و تفسير
ناشرتهران: فرهنگ معاصر،
سال انتشار 1393.
وضعیت ظاهری[1]، 157ص.؛ 14×22س‌م.
شابک: 978-600-1050-78-7
رده‌بندی کنگره1393، 9پ2ش/3544، PIR،
رده‌بندی دیوئیفا8 1/009
موضوعاتشعر فارسي -- تاريخ و نقد شاعران ايراني -- نقد و تفسير
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتچاپ چهارم.، چاپ پنجم.، چاپ دهم و يازدهم: 1397.، چاپ دوازدهم: 1398.، چاپ سيزدهم: 1400.، چاپ چهاردهم: 1401.، نمايه.
قیـمت120000 ريال