رزرو سند (756): كتاب كار شفقت به خود ذهن آگاهانه : روشي ثابت‌شده براي پذيرش خويشتن، ساختن قدرت دروني و كاميابي - نف، كريستين Neff, Kristin