رزرو سند (732): راهنماي 25 جلسه عملي : شناخت درمانگري گروهي به ضميمه ابزارهاي اندازه‌گيري و بيش از 200 متن اسلايد و جدول راهنما- ن.1 - فري‌، مايكل‌ ال. Free, Michael L.