رزرو سند (579): سازگاري‌ با تغييرات‌ زندگي‌: مهارتهاي‌ عملي‌ براي‌ مقابله‌ با فشار رواني‌ - راجر، درك‌ Roger, Derek