رزرو سند (1608): حضور درماني: (رويكرد متفكرانه در درمان موثر) - گلر، شري ام. Geller, Shari M.