رزرو سند (1603): شناخت درماني مباني و فراتر از آن - بك‌، جوديت‌ اس.، 1954- م. Beck, Judith S., 1954-