رزرو سند (1134): مهارت‌هايي براي زندگي: كتاب ششم - غياث‌ فخري‌، عاطفه‌، 1344 -