رزرو سند (150125): جامعه و جوانان از ديدگاه روان شناسي - سيدحسين مجتهدي