رزرو سند (150118): نيروي مثبت سپاسگزاري - جي.پي.وسواني