رزرو سند (500080): مباني كامپيوتر و برنامه نويسي - جعفر تنها