رزرو سند (200849): حكومت اسلامي و تحليلي از نهضت حاضر- منتخبي از چند مصاحبه - علامه نوري