رزرو سند (79/23): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.23 - انجمن حسابداري ايران