رزرو سند (79/22): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.22 - انجمن حسابداري ايران