رزرو سند (79/21): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.21 - انجمن حسابداري ايران